Kobe - Modern Japanese Cuisine
kobe 96 north main street ashland oregon 541.488.8058
Kobe - Modern Japanese CuisineKobe - Modern Japanese CuisineReservationsCateringBarMenusReservationsCateringBarMenusThai PepperDirectionsContact UsEventsThai PepperContact UsEvents